Menü

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA/BİLGİLENDİRME METNİ
İşbu Aydınlatma Metni ile veri sorumlusu sıfatıyla hareket eden Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.; 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak KVKK prosedüründe tanımlanmış ilgili kişilerin, kişisel verilerinin işlenmesine ilişkin açıklamalarda bulunmak ve bilgilendirmek amacıyla bu bilgilendirme metnini hazırlamıştır. Bu metin ile ilgili Kanun uyarınca Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. nezdindeki kişisel verileriniz aşağıda açıklanan işlenme amaçları, hukuki nedenleri, bilgilerin toplanma yöntemleri, kimlere ve hangi amaçlarla aktarılabileceğine ilişkin olarak sizleri bilgilendirmektedir. Amacımız; sizlerin memnuniyeti doğrultusunda, kişisel verilerinizin alınma şekilleri, işlenme amaçları, hukuki nedenleri ve haklarınız konularında sizi en şeffaf şekilde bilgilendirmektir.

KVKK KAPSAMINDA YER ALAN TANIMLAR
Açık Rıza: Belirli bir konuya ilişkin, bilgilendirilmeye dayanan ve özgür iradeyle açıklanan rızayı ifade eder.
İlgili Kişi: Kişisel verisi işlenen gerçek kişiyi ifade eder.
Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü bilgiyi ifade eder.
Özel Nitelikli Kişisel Veri: Kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri ifade eder.
Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hâle getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlem, kişisel verilerin işlenmesi olarak kabul edilmektedir. Kişisel verilerin belirtilen şekilde toplandıktan sonra silme, yok etme ya da anonim hale getirme işlemlerine kadar olan süreçte gerçekleştirilen her türlü faaliyet Kanun kapsamında kişisel verilerin işlenmesi olarak değerlendirilmektedir.
Veri İşleyen: Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
Veri Sorumlusu: Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.
İmha Etme: Kişisel verilerin silinmesi, yok edilmesi veya anonim hale getirilmesini ifade eder.
Yok Etme: Kişisel verilerin hiç kimse tarafından hiçbir şekilde erişilemez, geri getirilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Silme: Kişisel verilerin ilgili kullanıcılar için hiçbir şekilde erişilemez ve tekrar kullanılamaz hale getirilmesi işlemidir.
Anonim Hale Getirme: Kişisel verilerin, başka verilerle eşleştirilerek dahi hiçbir surette kimliği belirli veya belirlenebilir bir gerçek kişiyle ilişkilendirilemeyecek hale getirilmesidir.
Kayıt Ortamı: Tamamen veya kısmen otomatik olan ya da herhangi bir veri kayıt sisteminin parçası olmak kaydıyla otomatik olmayan yollarla işlenen kişisel verilerin bulunduğu her türlü ortamı
Veri Kayıt Sistemi: Kişisel verilerin belirli kriterlere göre yapılandırılarak işlendiği kayıt sistemidir.

VERİ SORUMLUSU (RAVANDA HALI TEKSTİL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.)
Kişisel verileriniz, veri sorumlusu sıfatıyla Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından aşağıda açıklanan kapsamda işlenebilecektir. Veri sorumlusu kavramından anlaşılması gereken; kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasında ve yönetilmesinden sorumlu gerçek veya tüzel kişidir.
Veri sorumlusuyla irtibata geçmek için aşağıdaki kanalları kullanabilirsiniz:
Adres : Körkün Mh. Ebufeyz Elçibey Bulv. No:8 Oğuzeli/Gaziantep
Telefon : 0542 227 38 10
E-posta : ik@ravandacarpet.com
İnternet sitesi : www.ravandacarpet.com

KİŞİSEL VERİLERİ İŞLEME AMACI
Kişisel verilerin işlenmesinde bir takım temel ilkelere uyulması zorunludur. Kişisel veriler; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olma; doğru ve gerektiğinde güncel olma; belirli, açık ve meşru amaçlar için işlenme; işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olma; ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun şekilde işlenmektedir.
Kişisel veriler tarafımızca aşağıdaki amaçlarla işlenmektedir:
a- İnsan kaynakları süreçlerini yürütmek
b- Kurumsal iletişimi sağlamak
c- Şirket güvenliğini sağlamak
d- İstatistiksel çalışmalar yapabilmek
e- İmzalanan sözleşmeler ve protokoller neticesinde iş ve işlemleri ifa edebilmek
f- Yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı şekilde, hukuki yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamak
g- Şirket ile iş ilişkisinde bulunan gerçek ve tüzel kişilerle irtibat sağlamak
h- Yasal raporlamalar yapmak
i- Çağrı merkezi süreçlerini yönetmek
j- İleride doğabilecek hukuki uyuşmazlıklarda delil olarak ispat yükümlülüğünü yerine getirmek
k- Şirket hukuk işlerinin icrası ve takibini yapmak
l- Çalışan adaylarının başvuru süreçlerinin yürütülmesi
m- İş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi
n- İş sürekliliğinin sağlanması ve faaliyetlerinin yürütülmesi
o- İş sağlığı ve güvenliği faaliyetlerinin yürütülmesi
p- Ücret politikasının yürütülmesi
q- Yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi
r- Yönetim faaliyetlerinin yürütülmesi

KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARMA AMACI
Toplanan kişisel veriler KVKK ve türev mevzuatın cevaz verdiği ve gerekli olduğu ölçüde ve halin şartlarına göre sözleşmesel amaçlar doğrultusunda, ticari işlerin ifa edilebilmesi, etkili çalışan yönetiminin sürdürülmesi ve geliştirilmesi, Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak akdedilen tüm sözleşmelerden doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi, hukuka uygun ve yasal olarak gerekli idari işlemlerin yapılabilmesi için departmanlar arası sevk ve bilgi tedariği, çalışanların performanslarının değerlendirilmesi, iş güvenliğinin sağlanması ve geliştirilmesi amaçlarıyla ve ayrıca şirketimizin ve şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan kişilerin hukuki ve ticari güvenliğinin temini; iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amaçlarıyla; İş Kanunu, İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kanunu, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun, Türk Borçlar Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Vergi Usul Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve burada sayılmayan ilgili diğer mevzuat hükümlerinin izin verdiği tüm kamu kurum veya kuruluşları; Kişisel Verileri Koruma Kurumu, Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu gibi kamu tüzel kişileri; bağlı ortaklıklarımız ve/veya doğrudan/dolaylı yurtiçi/yurtdışı iştiraklerimiz; Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. olarak faaliyetlerimizi yürütmek üzere sözleşmesel olarak ve ayrıca iş ilişkisinin konu olabileceği hususlarla ilgili olarak hizmet aldığımız/sunduğumuz, gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında işverenin bağlı olduğu ortaklıklara, grup şirketlere, iştiraklere, tüm kamu kurum ve kuruluşlarına, bankalara ve iş ilişkisinin konu olabileceği her türlü faaliyet ve çalışma kapsamında diğer üçüncü kişilere aktarılması, devralınması, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da bloke edilmesine izin verir şekilde yukarıda sayılan ve 6698 sayılı Kanun maddelerinde belirtilen amaçlar doğrultusunda aktarılabilecektir.
KİŞİSEL VERİ TOPLAMA YÖNTEMLERİ VE HUKUKİ SEBEPLERİ
Şirketimiz, yükümlülüklerini yerine getirebilmek ve sizlere daha iyi hizmet verebilmek için yaptığınız başvurunuz ve/veya imzalayabileceğiniz sözleşmeler dolayısıyla, devlet otoritelerince öngörülen bilgi saklama, raporlama, arşiv tutma, bilgilendirme yükümlülüklerine uymak, ilgili mevzuat ve imzalanan sözleşmeler gereği risk izleme ve önleme gerekçeleri ile iplik üretimi, halı tasarımı ve halı dokuma, halı apre konfeksiyon ve buna bağlı olarak yürütülen gümrük ve dış ticaret işlemlerini ve bu işlemlere ilişkin satış ve pazarlama, lojistik, depolama, muhasebe, finans ve bilgi işlem gibi faaliyetlerinin elektronik bilgi varlıkları ile bu varlıkların korunması amacıyla tüm idari bina ve tesislere ilişkin güvenlik önlemlerini yerine getirmek ve takip etmek, söz konusu kanun ile getirilen kişisel verilerin devamlı surette doğru ve güncel olmasını temin gibi amaçlarla bilgilerinizi işleyecek, toplayacak ve hakkınızdaki verinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkmasına kadar verilerinizi muhafaza edebilecektir. Ayrıca şirketimizde insan kaynakları politikalarının yürütülmesinin temini, şirketimizin ve şirketimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki ve ticari güvenliğini sağlamak, başta 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ve ilgili diğer mevzuat olmak üzere gerekli kayıt, bildirim ve başvuruları tamamlamak, kayıt ve belgeleri kanunlarda öngörülen süreler boyunca tutmak, saklamak, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerini yerine getirmek amaçlarıyla kişisel veriler talep edilmektedir. Kişisel veriler; fiziki ve elektronik ortamlar aracılığıyla toplanmaktadır. Kişisel verilerin toplanması ve işlenmesine dair hukuki sebepler aşağıda sayılmıştır.
a- Kişisel verilerin sözleşmelerin kurulması ve ifası ile doğrudan doğruya ilgili olması nedeniyle saklanması,
b- Kişisel verilerin bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması amacıyla saklanması
c- Kişisel verilerin kişilerin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketin meşru menfaatleri için saklanmasının zorunlu olması
d- Kişisel verilerin şirketin herhangi bir hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi amacıyla saklanması
e- Mevzuatta kişisel verilerin saklanmasının açıkça öngörülmesi
f- Veri sahiplerinin açık rızasının alınmasını gerektiren saklama faaliyetleri açısından veri sahiplerinin açık rızasının bulunması
Sayılan sebepler dışında kişisel verilerinizin
İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI
Kişisel verisi işlenen gerçek kişi, ilgili kişi olarak tanımlanır ve şirkete başvurarak kendisiyle ilgili aşağıdaki haklara sahiptir:
a- Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
b- Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
c- Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme
d- Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme
e- Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme
f- Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme
g- (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme
h- İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme
i- Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme

KİŞİSEL VERİ GÜVENLİĞİ VE BİLGİ TALEP HAKKI
Kişisel verilerinizin güvenliği teknik ve idari imkanlar dâhilinde titizlikle korunmakta ve gerekli güvenlik tedbirleri, teknolojik imkanlar da göz önünde bulundurularak olası risklere karşı uygun bir şekilde bilgi talepleriniz karşılanmaktadır.
Yukarıdaki maddeler kapsamında kullanmak istediğiniz haklarınız ya da talepleriniz olması durumunda ik@ravandacarpet.com mail adresine size ait güvenli elektronik imza ile imzalanmış bir e-posta ile mail atabilir veya Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.’ne hitaben yazdığınız “word ve pdf formatındaki bir dosyayı güvenli e-imza ile imzalayarak ik@ravandacarpet.com mail adresine iletilebilir, noter veya iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla veya insan kaynaklarından edineceğiniz Kişisel Verilere Erişim Bilgi Talep Formu’nu doldurarak Körkün Mh. Ebufeyz Elçibey Bulv. No:8 Oğuzeli/Gaziantep adresine bizzat teslim edebilirsiniz.

Saygılarımızla;
Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.

Başvuru formu için tıklayınız.

VİZYONUMUZ

Satış ağımızı tüm dünyaya yaymak, halı tercih ve satın alma alışkanlıklarını yeniden tanımlamak

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize sorunsuz bir satın alma deneyimi yüksek satış grafikleri garantileyen ürünler sunmak.