Menü

KAMERA KAYIT SİSTEMLERİ AYDINLATMA METNİ
İşbu aydınlatma metni, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”) uyarınca Ravanda Halı Tekstil Sanayi ve Tic. Ltd. Şti. tarafından kullanılan kapalı devre kayıt sistemleri vasıtasıyla toplanan kişisel verilerinin işlenmesi usul ve esaslarına ilişkin olarak veri sahiplerinin aydınlatılması amacı ile kaleme alınmıştır.
İşbu aydınlatma metni kapsamında yer alan hususlara ilişkin detaylı bilgilere www.ravandacarpet.com internet adresi ve www.ravandacarpet.com adresinde yer alan ve İnsan Kaynakları departmanından tarafınıza verilmiş aydınlatma metninden ulaşabilirsiniz. Ayrıca Kişisel Verilerin Korunması hakkında her türlü bilgi ve belge temini için İnsan Kaynakları departmanımıza başvuru yapabilirsiniz.

1. KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işyerimiz ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve işyerine ait lokasyonların güvenliğinin sağlanması ve şirketimiz meşru menfaati amaçları dahilinde işlenmektedir.

2. KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILABİLECEĞİ TARAFLAR VE AKTARIM AMACI
Toplanan kişisel veriler, Kanun’un 8. ve 9. maddesi maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde, işletme ile iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik ve ticari-iş güvenliğinin temin edilmesi ve işletmeye ilişkin lokasyonların güvenliğinin sağlanması amaçları dahilinde hukuken yetkili kurum ve kuruluşların talebi halinde paylaşılabilecektir.

3. KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ YÖNTEMİ
Kişisel veriler, lokasyonlarda yer alan kapalı devre kamera sistemleri vasıtasıyla toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun‘un 5. ve 6. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 1. ve 2. maddelerinde belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

4. VERİ SAHİPLERİNİN HAKLARI VE BU HAKLARIN KULLANILMASI
Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri, kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. Söz konusu haklar, kişisel veri sahipleri tarafından www.ravandacarpet.com internet adresi ve www.ravandacarpet.com adresinde bulunan aydınlatma metninde yer alan yöntemlerle iletilmesi halinde 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

VİZYONUMUZ

Satış ağımızı tüm dünyaya yaymak, halı tercih ve satın alma alışkanlıklarını yeniden tanımlamak

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize sorunsuz bir satın alma deneyimi yüksek satış grafikleri garantileyen ürünler sunmak.