Menü

AYRIMCILIĞIN ÖNLENMESİ
Ravanda Halı olarak herkese eşit fırsatlar sunmayı taahhüt etmekteyiz. Yaş, dil, ırk, renk, cinsiyet, etnik köken, siyasal düşünce, din, mezhep, felsefi inanç, medeni hali, askerlik durumu, engelli birey çalıştırma ve benzeri sebeplerden ötürü ayrım yapmamakta ve yapılmasına izin vermemekteyiz.
İstihdam kararlarımızda da (İşe alım süreci, iş akdinin feshi, işten çıkarma, terfi, maaş, kıdemlilik, izin, ücret ve eğitim gibi vb.) herhangi bir ayrım yapmaksızın eşitlik ilkesi ile çalışmaktayız.

ADİL ÜCRETLENDİRME
Ravanda Halı olarak çalışanlarımızın yaptıkları işe uygun adaletli bir ücret elde etmeleri için gerekli tedbirleri almaktayız. Ücret yönetimimizi; adil, şeffaf davranarak, performansa bağlı kriterleri ve sektör ve yerel şartları değerlendirerek oluşturmaktayız.
Ravanda Halı olarak; çalışanlarımızın yasalarca verilen sosyal haklarının yanında kendileri ve aileleri için insanca bir yaşam sağlamaya yetecek adil bir ücret sistemi kurmaya özen göstermekteyiz. Maaş, fazla mesai, nakdi sosyal haklar aylık Türk Lirası olarak zamanında, düzenli ve eksiksiz bir şekilde ödenmektedir.

İNSANA YAKIŞIR (MAKUL) ÇALIŞMA SAATLERİ
Ravanda halı tekstil san. Tic. Ltd. Şti. olarak vardiyalı çalışma sistemi belirlenmiştir. Vardiyalı çalışma sistemi İŞKUR Bölge Çalışma Müdürlüğüne bilgi verilmiştir. Mavi yakalı çalışanlar günlük 7,5 saat; haftalık 6 gün çalışmakta olup haftada 1 gün hafta tatili mutlaka kullandırılmaktadır. Beyaz yaka çalışanlar ise günlük 10 saat; haftalık 5 gün çalışmaktadır ve haftada 2 gün hafta tatili yaptırılmaktadır. Haftalık 45 saatin üzerindeki fazla çalışmayı kabul eden çalışanlardan, alınan yazılı fazla mesai muvafakatnamesi ile fazla mesai çalışması yapılmaktadır.
Muvafakatname imzalamaktan imtina edenlere ise zorla fazla çalışma kesinlikle yaptırılmamaktadır. İş Kanunu gereğince Muvafakatname imzalayan çalışanlar da dâhil olarak çalışanların yıllık en fazla 270 saat fazla çalışma yapmasına izin verilmektedir. Fazla çalışma ücretleri, Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi hükümlerince yasanın üzerinde uygulanmaktadır. Belirsiz Süreli İş Sözleşmesi RAVANDA HALI TEKS. SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ İş Kanunu başta olmak üzere yasal hükümlerde belirtilen şartları sağlamanın ötesinde, günlük 7,5 saatin altındaki çalışmalarda yarım saat yemek molasının dışında ekstra olarak 15 dakika mola hakkı verilmektedir.

ÇOCUK VE GENÇ İŞÇİLİĞİNİN ÖNLENMESİ VE İYİLEŞTİRİLMESİ
Firmamız, tüm dünyada net şekilde benimsenen “Çocuk İşçiliği ve Zorla Çalıştırılmaya Sıfır Tolerans” politikasını uygulamakta olup çocuk ve genç işçileri doğrudan ya da dolaylı şekilde işe almamaktadır. Ancak stajyer statüsünde olan Meslek Lisesi öğrencileri, ilgili okulun belirlediği kuralara dayanarak genç işçi olarak çalıştırılabilmektedir.
Stajyerin işe yerleştirilmesinde ve çalışması süresince; güvenliği, sağlığı, bedensel, zihinsel, ahlaki ve psiko-sosyal gelişimi, kişisel yetkinlik ve yetenekleri dikkate alınmaktadır. Her işe başlayan stajyer için İSG eğitimi ve şikâyet mekanizması eğitimi verilmektedir.
Stajyerler, okula devam durumlarına ve okuldaki başarılarına engel olmayacak şekilde mesleki eğitime katkı sağlayacak işlerde çalıştırılmaktadır. Stajyerlerin; güvenlik, sağlık ve ahlaki gelişimleri üzerinde olumsuz etkiye sahip ya da böyle bir etkiye yol açabilecek tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır. Aynı zamanda günde 8 saat haftada 40 saatten fazla ve gece çalıştırılmamaktadırlar.
İşe alım belgeleri arasında bulunan evraklardan, İşe Giriş Sağlık Raporu, Nüfus Cüzdanı gibi belgelerle işçiyi aşağılamayacak veya işçiye saygısızlık etmeyecek şekilde sağlam yaş doğrulama mekanizmaları oluşturulmuştur. Firmamızda bulunan güvenlik görevlilerince ziyaretçiler, kontrollü şekilde şirkete alınmaktadır.
Gerekli araştırmalar yapıldıktan sonra çocuğu korumak adına çeşitli alternatif çözümler (aile istihdamı sağlanması, dernek kuruluşlara başvurulması vb.) sağlanmaktadır.

ÇALIŞANLARIN BİLİNÇLENDİRİLMESİ, GÜVENCESİZ ÇALIŞMAYI ÖNLEME
Sosyal uygunluğun temelinin bilinçli çalışanlardan geçtiğine inanarak, işe alım aşamasında ve belli dönemlerde, çalışanlarını; özlük hakları, şirket kuralları, çalışma şartları konularında bilgilendirerek, bilinç düzeyinin artırılacağını ve tüm çalışanların ulusal kanun, yönetmeliklere uygun olarak güvencesiz çalıştırılmayacağını taahhüt eder.

YABANCI İŞÇİLERİN İSTİHDAMI
Şirketimiz içerisinde çalışma halinde bulunan yabancı uyruklu çalışanlarda; İş sözleşmeleri anlayacakları dilde düzenlenir. İşe girişten işten ayrılma sürecine kadar tüm özlük işlemleri yürürlükteki yasal mevzuatlara uygun olarak yürütülür. İşçi hiçbir durumda borçlandırılarak çalıştırılamaz.
Şirket tarafından yabancı isçilerin çalışma konusundaki yasal hakları korunur.

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN SAĞLANMASI VE SÜRDÜRÜLEBİLİRLİĞİ
Firmamız, daha güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı yaratarak oluşabilecek her türlü kaybı en aza indirmeyi öncelikli hedef olarak kabul etmeyi; İş Sağlığı ve Güvenliği konularında yasal düzenlemeleri 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa ve ISO 45001 standardı doğrultusunda, çalışanların genel sağlığını ön planda tutan bir çalışma sistemi yürütmeyi, İSG uygulamalarını teknik gelişme ve yeniliklere göre etkin şekilde iyileştirmeyi taahhüt etmektedir.

DİLEK VE ŞİKÂYETLERİN İLETİLMESİ (ŞİKAYET MEKANİZMASI)
Ravanda Halı, her çalışanın dilek ve şikâyetlerini iletebileceği platformları oluşturmakta olup çalışan memnuniyetine önem vermektedir. Çalışanlar iş yeri ile ilgili dilek, öneri ve şikayetlerini kameraların görmediği alanlar da bulunan kilitli “DİLEK, ÖNERİ ve ŞİKAYET” kutusuna öneri formunu doldurarak yaparlar. Kutu aylık periyotlarla Çalışan temsilcisi, insan kaynakları ve isg uzmanı eşliğinde açılır. Öneriler ve şikâyetler kayıt altına alınır. Toplantı sonucu duyuru panolarına asılır. Bu bağlamda oluşturulan dilek ve şikâyet bildirim sistemi sayesinde sürekli gelişim ve iyileştirme hedeflenmektedir. Çalışanlarla bu sistem sayesinde sürekli iletişim kurulmaktadır.
Oluşturulan sistem sayesinde hızlıca geribildirimler yapılarak, çalışanın dilek ve şikâyet bildirimine karşılık kendisine misilleme yapılmayacağı taahhüt edilmektedir.
Dış paydaşlarımız öneri ve şikâyetlerini girişte bulunan iletişim bilgileri aracılığı ile iletebilmektedir.

ÖRGÜTLENME ÖZGÜRLÜĞÜ VE TOPLU SÖZLEŞME HAKKI
Ravanda Halı, işçilerin özgür ve demokratik bir şekilde sendika kurma hakkına saygı duymaktadır.
Sendika üyeliği nedeniyle işçiler arasında ayrım yapmamakta olup işçilerin toplu sözleşme haklarına da saygı göstermektedir.

TACİZ VE KÖTÜ MUAMELENİN ÖNLENMESİ
Çalışma ortamının huzuru ve çalışanların mutlu çalışmalarını sağlamak için; sözlü, fiziksel, psikolojik taciz, baskı, tehdit veya zorlama olmayan bir ortam yaratmayı taahhüt eder.

ÇEVRENİN KORUNMASI
Firmamız; çevreye zarar vermeyi önlemek adına çevre yönetim sistemi kurarak hassasiyetle tüm gereklilikleri yerine getirmektedir. Çevreye verilen kayda değer etkiler risk analizinde değerlendirilmekte ve çevre sorumluluklarını yansıtan politika ve prosedürler oluşturulmaktadır.
Karbon salınımlarını ve doğal kaynak tüketimini azaltmak ve geri dönüştürülen atık miktarını artırmak üzere çalışmalar yapılmaktadır.
Çevre bilincini arttırmak için çalışanlara sürekli eğitim verilmektedir.
Gelecek nesillere yaşanabilir bir ortam bırakmak için ulusal ve uluslararası tüm yasal çevre ve enerji mevzuatlarını uymayı taahhüt eder.

TEDARİKÇİ YÖNETİMİ
Tedarikçilerin eşit sorumlulukta oldukları inancıyla; tedarikçi firmaların sosyal uygunluk faaliyetlerini değerlendirmeyi, sonuçları aksiyon planları ile takip etmeyi taahhüt eder.

ETİK İŞ DAVRANIŞI
Ravanda Halı, müşteri, tedarikçi, çalışan ve resmi makamlarla olan ilişkilerinde, şeffaflık ilkesine bağlı olarak, rüşvet/yolsuzluğu önlemeyi amaçlayan yasa ve standartlara uymayı, bu kapsamda gerekli risk analizlerini yaparak tüm çalışanlarını “etik davranma” konusunda bilinçlendirmeyi taahhüt etmektedir.
Kişisel verilerin toplanılması, kullanılması ve işlenmesinde gizlilik ve bilgi güvenliği kanunları ve mevzuata ilişkin gerekliliklere uymaktadır.
İş ortaklarının fikri mülkiyet hakları korunmaktadır.

ÇALIŞANLARIN DAHİL EDİLMESİ VE KORUNMASI
Çalışanlarımıza çalışma süreleri boyunca iş başı eğitimi ile başlayıp, görevleri ve hakları ile ilgili eğitim planına ve ihtiyaç kapsamında eğitim verilmektedir.

KURALLARIN GÖZETİLMESİ
Yerel ve ulusal Kanunlara uyarak tüm çalışanlarımızın haklarını korumakla yükümlüyüz. Çevre için en yüksek düzeyde korumayı amaçlamaktadır.

BORÇLARIN İŞGÜCÜ İLE ÖDENMESİNİN ÖNLENMESİ, ZORLA VEYA ZORUNLU ÇALIŞMAYI ENGELLEME, KÖLELİK VE İNSAN TİCARETİYLE MÜCADELE
Ravanda Halı olarak hizmetkârlık, zorla çalıştırma, işgücü ile borç ödeme, sürekli çıraklık, kaçak işçi çalıştırma veya gayri iradi işçi çalıştırma gibi hiçbir sisteme başvurmamalıdır.
Ravanda halı, kendi iş ortaklarının işgücünden de yaralanırken aynı şartları sağlamasını beklemektedir.
Ravanda Halı, çalışanlarına işverene makul bir zamanda bildirimde bulunma şartıyla, özgürce
işten ayrılma ve iş sözleşmelerini sonlandırma hakkı tanımaktadır.
Ravanda Halı, çalışanlarının insani olmayan şartlara veya aşağılayıcı muameleye, fiziksel
cezalandırmaya, ruhsal ya da fiziksel baskıya maruz kalmadığı ve/veya sözlü tacize
uğramadığı ortam yaratmayı taahhüt eder.
Tüm çalışanlarımız da köle işçi çalıştırmayız. Çalışmalarımız da ve iş ortaklarımızda insan ticareti yapılmayacağınız taahhüt ederiz.

VİZYONUMUZ

Satış ağımızı tüm dünyaya yaymak, halı tercih ve satın alma alışkanlıklarını yeniden tanımlamak

MİSYONUMUZ

Müşterilerimize sorunsuz bir satın alma deneyimi yüksek satış grafikleri garantileyen ürünler sunmak.